arvandparak

سدیم پر کربنات

سدیم پرکربنات با فرمول شیمیایی Na۲CO۳·1.5H۲O۲ . با شکل ظاهری جامد سفید است.در واقع پرکربنات دانه های گرانولی ریز سفید رنگ است. در پودر های شوینده نقش پاک کنندگی قوی را ایفا میکند.در پودر شوینده برای فعال شدن پرکربنات از TAED استفاده میشود. میزان درصد آن در پودر بوسیله آزمایش تیتراسیون اندازه گیری میشود. این ماده یکی از مهمترین ها در فرآیند تولید پودر های شوینده میباشد. اروند پرک با تکیه بر دانش متخصصان خود برای اولین بار و در حجم کم‌ شروع به تولید این ماده در ایران نموده است . و در آینده ای نزدیک با تجهیزات بیشتر میتواند بصورت انبوه این ماده حساس و پرکاربرد را تولید نماید .

سدیم پرکربنات با فرمول شیمیایی Na۲CO۳·1.5H۲O۲ . با شکل ظاهری جامد سفید است.در واقع پرکربنات دانه های گرانولی ریز سفید رنگ است. در پودر های شوینده نقش پاک کنندگی قوی را ایفا میکند.در پودر شوینده برای فعال شدن پرکربنات از TAED استفاده میشود. میزان درصد آن در پودر بوسیله آزمایش تیتراسیون اندازه گیری میشود. این ماده یکی از مهمترین ها در فرآیند تولید پودر های شوینده میباشد. اروند پرک با تکیه بر دانش متخصصان خود برای اولین بار و در حجم کم‌ شروع به تولید این ماده در ایران نموده است . و در آینده ای نزدیک با تجهیزات بیشتر میتواند بصورت انبوه این ماده حساس و پرکاربرد را تولید نماید .